01 Dec 2018

พิสิษฐ์กรุ๊ป. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาศึกษาดูงาน.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ดร.พงษ์ศักดิ์  สวัสดิเกียรติ และคุณภาวิต  นิธิธนภัทร กรรมการบริหารของพิสิษฐ์กรุ๊ป ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการวัดสีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ