18 Nov 2020

พิสิษฐ์กรุ๊ป. ผ่านการประเมิน โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บ.พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ผ่านการประเมิน โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้สถานประกอบการ ภาครัฐและชุมชน ได้ปรับความเข้าใจเกิดการยอมรับ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม นิติธรรม ความยุติธรรม และความยั่งยืน