07 Nov 2019

พิสิษฐ์กรุ๊ป ต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาศึกษาดูงาน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  คุณปรีชา  ฝ่ายคำมี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ของพิสิษฐ์กรุ๊ป ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการย้อมและการทดสอบในกระบวนการสิ่งทอ